Kişisel Veriler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ( “KVKK” olarak anılacaktır) 10’uncu maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İnternational Spor Endüstrisi A.Ş. tarafından ( “Spor Endüstrisi” olarak anılacaktır); veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları ve sebepleri, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarılma amaçları, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konularında bilgilendirilmeniz amacıyla paylaşılmaktadır. Spor Endüstrisi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olarak, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla, özel hayatınızın gizliliğine önem vererek bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekte ve kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve ilgili yasa ve mevzuatlar tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir;

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı KVKK’nın 10/1-a maddesinde veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Veri sorumlusu: International Spor Endüstrisi A.Ş.
Adres: Kbakkalköy Mahallesi Dudullu Yolu Cad. No:23-25A Brandium Plaza R1 Blok D:188 Ataşehir/İstanbul
MERSİS no: 0465053824700001
Ticaret sicil no: 91970-5
Tel: +90 (216) 510 22 36
Web sitesi: www.sporendustrisi.org

İşlenen Kişisel Verileriniz:

İletişim Bilgisi; Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri.

Kimlik Bilgisi; Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numaranız, geçici kimlik numaranız,

Mali Bilgi; banka bilgileri (Iban numaranız, hesap numaranız, kredi kartı bilgileriniz), fatura bilgileriniz vb.

Diğer bilgiler; Öğrenim durumunuzu gösterir belge/mezuniyet belgesi, Spor Endüstrisi web sitesinde ziyaretçilerin IP kayıtları, gezinme bilgisi gibi verilerdir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Spor Endüstrisi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Spor Endüstrisi’nin insan kaynakları politikası ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Pazar araştırması yapılması,

Spor Endüstrisi tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

İş başvuruları süreçlerinin yürütülmesi ve iş başvurularının değerlendirilmesi,

Spor Endüstrisi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yönetilmesi,

Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak iletilen tüm soru, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplanması

Spor Endüstrisi ayrıca; kişisel verilerinizi talep etmeniz halinde üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sizleri kampanyalarımızdan bilgilendirmesini sağlamak amacıyla da işleyebilecektir.Spor Endüstrisi tarafından sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel bilgileriniz talep edilebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda açık rızanızın alınması ile toplanmaktadır.

İşbu bilgiler;

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirme, talep edilen hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşme gereği alacağınız hizmetleri yerine getirmek, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin soru, talep ve şikâyetlerinize cevap verme ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili mesleki, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kimliğinizi teyit etme, anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme, serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi, ödeme işlemleri, eğitim öncesi ve eğitim sonrasına dair tarafımıza iletmiş olduğunuz ve/veya kurumumuzda rızanız dâhilinde temin edilen fotoğrafınız ve/veya videonuz kimlik kartınızın basılması, hukuki ihtilaf halinde delil olarak kullanılması, Spor Endüstrisi’ne ait internet sitesinde (www.sporendustrisi.org) ve burada belirtilen diğer sosyal medya hesaplarında tanıtım maksadıyla kullanılması, verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Spor Endüstrisi, http://www.sporendustrisi.org internet sitesinde çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez; kullanmakta olduğunuz cihazınıza gönderilmiş olup çok az yer kaplamakta olan text dosyalarıdır. Çerezler kullanım deneyiminizi kolaylaştırmak ve sizlere yardımcı olmak için sitemizi edeceğiniz ziyaretlerde daha iyi hizmet alabilmeniz adına gezinme bilgilerinizi toplayacak ve işleyecektir. Bu vasıtayla edinilen kişisel verileriniz üçüncü kişilerce paylaşılmayacaktır. Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızda gerekli ayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş “cookie”leri silebileceğiniz gibi ileride yüklenecek “cookie”leri de engelleyebilir veya yüklenmeleri esnasında tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı:

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

Üyelik kaydının oluşturulması, online eğitim sunulabilmesi amacıyla Adobe Connect isimli programa,

Eğitim hizmeti aldıktan sonra mezun olmanız durumunda sertifika ve kimlik kartınızın basılması amacıyla çalıştığımız kurum ve kuruluşlara,

Çevirimiçi gerçekleştirdiğimiz sınava giriş yapabilmeniz ve sınavı tamamlayabilmeniz amacıyla Flexiquiz isimli programa,

Eğitim hizmetini satın aldıktan sonra tarafınıza gönderilecek eğitim araçlarının kargolanabilmesi için çalıştığımız lojistik firmalara,

İşbirliği yapılan firmalara,

Muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacıyla bağlı olduğumuz firmalara ve meslek mensuplarına,

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla özellikle; savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızı ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı ve delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliyoruz.

Veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki sebebi:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenizin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel verilerinizin verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, açık onayınızın bulunması, Spor Endüstrisi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Spor Endüstrisi’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak, sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dâhil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kanun Uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Onay Olmaksızın İşlenebileceği Haller;
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık onayınız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınan kişisel verileriniz işlenebilir;
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Spor Endüstrisi’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde, kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Spor Endüstrisi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Spor Endüstrisi’ne başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin anonimleştirilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile Spor Endüstrisi’nin www.sporendustrisi.org internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi No:23/25A Brandium Plaza R1 Blok D:188 Ataşehir / İSTANBUL” adresine, bizzat elden iletebilir, ilgili başvuru talebinizi info@sporendustrisi.com adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Veri Sahibinin, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken İşveren tarafından ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü  kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel veriler ile ilgili başvurular; kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi, başvurunun haklı bir nedene dayanmaması, başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi, başvuru usulüne uyulmaması, hallerinde gerekçelendirilerek reddedilebilir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Spor Endüstrisi tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Spor Endüstrisi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sahibinin, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Spor Endüstrisi tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

İşbu Aydınlatma Metni, Spor Endüstrisi ve iş ortaklarımız ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel Verilerinin İşlenmesine
Onay Veren Veri Sahibi